Etik Değerler

İSTANBUL GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ PERAKENDECİLER DERNEĞİ ETİK İLKELER REHBERİ

GİRİŞ

 1. İSTANBUL PERDER, perakende sektöründe faaliyet gösteren İşadamlarının; kazanç paylaşımı dışında ve mevzuat çerçevesinde; ortak ekonomik, sosyal hak ve menfaatlerini korumak, geliştirmek, üyeler arasında karşılıklı yardımlaşmanın temini ile üyelerin verimli ve organize çalışmaları amacıyla girişimde bulunur.
 2. İSTANBUL PERDER, Sektörel dayanışmayı en üst düzeye çıkarmak, ulusal ve uluslararası hukuk sisteminin temel ilkeleri doğrultusunda, Türkiye'nin genel ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunarak, perakende sektörünün gelişimini, rekabet gücünü arttırmak amacı ile faaliyetlerini sürdürmeyi amaçlar.
 3. İSTANBUL PERDER üyeleri, çalışmalarında günümüz iş dünyasında benimsenmiş bulunan, serbest rekabet düzeninin işletilmesi bakımından yol gösterici nitelikte olan kişisel ve kurumsal davranış, kural ve standartları ortaya koymak, bu standartlara uymak için maksimum çabayı gösterirler.
 4. İSTANBUL PERDER üyeleri, sektörümüzün her geçen gün daha iyiye gitmesi için attıkları her doğru adımın değerini çok iyi bilir ve daha verimli bir iş ortamında çalışabilmek için çaba gösterirler. Üyelerimiz sektörlerine ve derneklerine gönülden bağlıdır. Bu anlayış çerçevesinde, bu belgede yer alan ilke ve kuralların kabulü ve gönüllü uygulanması, her türlü denetim ve yaptırımın üzerindedir.
 5. İSTANBUL PERDER üyeleri, iş yaptığı kişi ve kuruluşlara, içinde bulunduğu topluma, müşterilerine, tedarikçilerine, ortaklarına ve çalışanlarına karşı tüm eylem ve işlemlerinde, aşağıda belirlenen Dernek Etik Kurallarına uygun tutum ve davranış içinde olurlar.
 6. Serbest rekabetin işlenmesini sağlayan ve evrensel kabul gören kurallara uyumlu olduğu düşünülen Dernek Etik Kuralları, aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

TEMEL AMAÇLAR

 1. İSTANBUL PERDER, üyeleriyle bir bütündür. Üyelerinin çıkarlarını her zaman derneğin menfaat ve çıkarlarından ön planda tutar.
 2. İSTANBUL PERDER üyeleri, derneğin organize ettiği eğitim, konferans, panel, fabrika ziyaretleri vb. toplantılara çok önemli bir mazereti olmadığı sürece istikrarlı bir şekilde katılım sağlarlar.
 3. İSTANBUL PERDER, faaliyetlerin yürütülmesinde saydamlık, dürüstlük, doğruluk ve adalet ilkelerini benimser.
 4. İSTANBUL PERDER üyeleri ve üye kuruluşlar, mesleklerini icra ederken, aldıkları kişisel kararlar ve tüm faaliyetlerinde sektörel sorumluluğun bilincinde hareket ederler. Mesleğin güvenirliliğini ve değerini arttırıcı etkinliklere öncülük ederler. Yasalara ve etik değerlere uygun hareket eder, meslek etiğinin oluşumunu ve gelişimini desteklerler.
 5. İSTANBUL PERDER üyeleri, iş yaşamında karşılıklı güven ilkesinin yerleşip, gelişmesine katkıda bulunurlar. Mesleğiyle ilgili her türlü davranış, çalışma ve ilişkilerinde en yüksek ahlaki değerler doğrultusunda hareket eder ve sorumluluk üstlenirler.
 6. İSTANBUL PERDER üyeleri, iş ahlakına uymanın, ülkemiz ve sektör kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasına katkı sağlayacağı bilincini yayar ve yaygınlaştırırlar. Sahip olduğu mesleki bilgi, beceri ve deneyimleri, kişisel ve kurumsal çıkarlara zarar vermeksizin paylaşırlar.
 7. İSTANBUL PERDER üyeleri ve üye kuruluşlar; kalite ve çevre bilinci ile hareket ederler. Kalite anlayışının, toplumun tüm katmanlarında yaygınlaşması için gayret gösterirler.
 8. İSTANBUL PERDER üyeleri ve üye kuruluşları, adildir ve mesleki sorumluluklarını yerine getirirken, diğer meslektaşlarının, iş ortaklarının ve toplumun tüm kesimlerinin haklarına saygı duyarlar.
 9. İSTANBUL PERDER üyeleri, yolsuzluklara ve dürüst olmayan işlere bulaştığından kuşku duyduğu kişi ve kurumlarla işbirliğine girmezler.
 10. İSTANBUL PERDER üyeleri, kendi çıkarları ile müşterilerinin çıkarlarını hiçbir zaman toplum çıkarlarının üstünde görmezler. Kamuya yapılan açıklamalarda yansız ve dürüst olurlar.

GENEL İLKELER

a.           DÜRÜSTLÜK
 1. İSTANBUL PERDER üyeleri ve üye kuruluşlar, iş yaşamında onurlu ve dürüst davranış kurallarına bağlı kalırlar. Bu anlamda;
 2. Ticari faaliyetleri, sundukları hizmet ve ürünleri ile başkalarına ve sektöre bilerek zarar vermezler. Üyeler, mesleğine, etik dışı davranışlar sokmaz, çıkarları için bu yola başvurmazlar.
 3. Kendilerinin ve/veya başkalarının ticari/mali durumu hakkında yanıltıcı açıklama ve tanıtım yaparak aldatıcı davranışlarda bulunmazlar.
 4. Hizmet ya da ürünlerini adil ve doğru bir şekilde sunarlar. Kötü niyetle hareket ederek meslektaşlarını, müşterilerini yada sektördeki diğer paydaşlarını, maddi ve/veya manevi zarara uğratmazlar.
 5. Yaptıkları üretim ve/veya sattıkları ürünlerle, diğer meslektaşlarının haklarına zarar vermeyecekleri gibi, meslektaşlarının yasa ve meslek etik kuralları ile belirlenmiş haklarını üçüncü kişilere karşı da korurlar, zarar verilmesine engel olurlar.
 6. Diğer üye ve kuruluşlarda çalışmakta olan personel ile kendi kurumuna çıkar sağlayacak şekilde hiçbir ilişki içinde bulunmazlar. Başka işyerinde çalışan personeli ayartıcı etik dışı davranış sergilemezler.
 7. Sektöre ve mesleğe ait olumlu düşüncelerini; sözlerine ve davranışlarına yansıtırlar.
B.           HUKUK DÜZENİNE SAYGI

İSTANBUL PERDER üyeleri ve kuruluşları, tüm faaliyetlerinde ulusal ve evrensel hukuk normlarına saygılı olmak zorundadırlar. Bu kapsamda;

 1. Yasaların öngördüğü yönetimsel ve denetimsel tüm yükümlülüklerini yerine getirirler.
 2. Yasa dışı suç oluşturacak faaliyetlere girmezler. İş yaşamında iş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurmazlar.
 3. Meslektaşlarının yetenek, performans ya da mesleki yetileri hakkında yanıltıcı yorumlar yapmaz, bilgi yaymaz ve kötü niyetle hareket etmezler.
 4. Yasaları ve uluslararası benimsenmiş dürüstlük ilkelerini saptırarak haksız rekabet doğuracak çalışmaların içine girmezler. Başkalarının emek ve bilgisine saygı gösterir, onların haklarını, en az kendi çıkarları kadar korurlar.
C.           SEKTÖREL ÇALIŞMA ORTAMI VE ÇALIŞANLAR
 1. Serbest piyasa koşulları içinde meslektaşlarına karşı eşit rekabet ilkelerini gözeterek çalışır. Yalnız veya bir grup halinde ekonomik gücünü kullanarak haksız rekabete yol açacak tekelleşme yönünde gayret sarf etmezler.
 2. Meslektaşlarının ve iş arkadaşlarının mesleki gelişimlerine yardımcı olur ve meslek ahlak kurallarına uymaları için özendirir ve destek verirler.
 3. Dernek üyesi tarafından, bir başka üye işyerinde çalışmakta olan işgörene/çalışana iş başında iş teklifi götürmezler.
 4. Üye kişi ve kuruluşlar, çalışanların hakları ile ilgili olarak ırk, renk, din, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep, yaş, bedensel engeller ve cinsiyete dayanan bir ayrıcalık yapmazlar, fırsat eşitliği sağlayan tüm yasa ve yasal düzenlemelere bağlı kalırlar.
 5. Üyelerimizin her biri, diğer üyelerle sağlıklı bir iletişim kurmak için gayret sarf eder, sektörü geliştirmek adına dayanışma içinde hareket ederler.
 6. Meslek geleneklerinin gelişmesine, uygulanmasına ve yaygınlaşmasına katkıda bulunurlar. Yazılı olmayan geleneksel iş ve ahlak kurallarının da yurt genelinde yayılması ve anlaşılması için yardımcı olurlar.

ÜYELER

 1. Yönetim Kurulu toplantılarına arzu eden dernek üyeleri katılabilir.
 2. PERDER Gelişim Platformu (PGP) Başkanı, Yönetim Kurulu toplantılarına katılım sağlar.
 3. PERDER Yönetimi ve PERDER Gelişim Platformunun yapmış olduğu proje ve çalışmaları sektörle paylaşır ve sektörün gelişmesini sağlarlar
 4. Yönetim Kurulu toplantılarının devamında varsa komisyon kendi içerisinde toplantılarını gerçekleştirir.
 5. Dernek merkezinden gelen çağrılara; dernek yetkilileri de üyesinin istediği çağrılara zamanında cevap verme konusunda hassasiyet gösterirler
 6. Dernek yönetimi, acil  durumlarda üyelerini olağanüstü toplantılara çağırabilir.
 7. Dernek yönetimi, derneğinin faaliyetlerini dernek başkanı yada yönetimin yetki verdiği kişi yazılı ve görsel basında olumlu bir şekilde duyurmaya çalışır.
 8. Dernek Yönetimi, sektörün sorunlarıyla ilgili çözüm üretme adına ilgili kamu kuruluşlarıyla görüşmeler yapar, çözümler üretir.
 9. Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri, yazılı mazeret bildirmeden 3 kez üst üste yönetim toplantısına katılım sağlamadığı taktirde yazılı uyarı alır. Yapılan uyarılara rağmen, yine 3 kez toplantıya katılım sağlamadığı taktirde yönetim kurulu üyeliğinden istifası istenir.
 10. Dernek, tüm Türkiye'deki PERDER'LER ile görüşmeler sağlar, ilişkilerini olumlu yönde güçlendirir.
 11. Herhangi bir üyeden ayrılmış olan iş göreni ( elemanı), başvuru yaptığı takdirde referans olarak daha önceki üye ile istişare eder ve yüz kızartıcı bir sebeple ayrılmış olması durumunda işe başlatmazlar.
 12. Birbirlerine yakın yerde mağaza açmamaya hassasiyet gösterirler. Gelişen piyasa  şartlarında birbirine yakın şube açmak durumunda kaldıklarında, birbirlerine maddi ve manevi zarar vermeden ticari rekabet koşullarında seviyeli bir rekabet uygularlar.
 13. Dernek bütünlüğü ile birlik ve beraberlik sağlamak adına, "ben" yerine "biz" ifadesini kullanmalıdırlar.
 14. Dernek, üyeler ile ilgili bilgilerin gizliliğine önem verir, yasal kurumlar dışında kimseyle bilgi paylaşımında bulunmaz.
 15. Dernek tarafından çıkarılmış ve uygulamaya alınmış olan kural ve teamülleri uygular.
 16. Derneğin organize ettiği eğitim, konferans, panel, ziyaretler vb. toplantılara çok önemli bir mazereti olmadığı sürece istikrarlı bir şekilde katılım sağlarlar.
 17. Derneğin ön gördüğü aidatları, eksiksiz ve zamanında öder. 6 ay üst üste aidat ödemeyen üyeye gerekli yazılı uyarı yapılır. Gerekli uyarılara rağmen uyarı tarihinden itibaren 2 ay içinde aidat ödemesi yapılmadığı taktirde üyelikten çıkarılır.
 18. Sektörümüzle ilgili herhangi bir ihtilafta oluşacak anlaşmazlık ve çıkmazlık durumunda, derneğimizden talep edildiği taktirde Yönetim Kurulu sorumluluğunda hakem heyeti oluşturulur ve ilgili heyete yetki verilerek, ihtilafın iyi niyet kuralları içerisinde çözümlenmesini sağlarlar.
 19. Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar,  toplantı iştirakçileri tarafından imza altına alınır ve tüm üyelere deklare ederek uygulanır.
 20. Yönetim Kurulu, her 15 günde bir asıl ve yedek ayrımı yapılmaksızın Perşembe günleri saat: 10:00- 13:00 arasında toplanır.
 21. İSTANBUL PERDER üyesi kişi ve kuruluşlar, faaliyetlerinde; doğanın, kültürel ve tarihi dokunun zarar görmemesine özen gösterirler. İnsan ve hayvan haklarına özen gösterirler.

** İstanbul Perder Etik Kurallarının yürürlüğe girmesiyle, İstanbul Perder'e kayıtlı tüm üyeler ve yeni üye olacak kurum ve kişiler, Yönetim Kurulu'nca saptanmış olan ve yukarıdaki Etik Kurallara uymayı kabul ederler.